Statuten

Naam

Het platform draagt de naam: Mia Nederland en is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Doel

Het platform heeft ten doel:
a. het bevorderen van kennisdeling op het gebied van transportverzekeringen;
b. bevorderen en waarborgen van de onderlinge contacten tussen alle betrokken marktpartijen;
c. aan al datgene mede te werken, dat de kennis en de ontwikkeling in het vakgebied ten goede kan komen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden, respectievelijk organiseren van bijeenkomsten;
b. alle andere middelen, die voor haar doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.

Duur

Het platform is opgericht op 26 september 2005 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Periode

Het platformjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 leden. De bestuursleden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, worden in functie gekozen voor de termijn van 3 jaar. De eerste bestuurstermijn loopt gezien de opstartfase van 26 september 2005 tot 26 september 2009

Na iedere termijn treedt het bestuur ( bestuurslid ) af en is voor eenmaal herkiesbaar.

Het lidmaatschap van het bestuur vervalt naast de genoemde situaties in artikel 6 eveneens bij wijziging van de werkkring naar een werkkring buiten het vakgebied.

Het zittende bestuur vermeldt een voordracht voor een nieuw bestuurslid in de agenda voor de eerste bijeenkomst voor het vervallen van de termijn van 3 jaar. Op deze bijeenkomst wordt door de aanwezige leden door handopsteken gestemd. Een enkelvoudige meerderheid is voldoende.

Compliance officer

Het bestuur wordt bijgestaan door een compliance officer. Deze wordt door het bestuur benoemd voor de termijn van 3 jaar, overeenkomstig de bestuurstermijn.

Lidmaatschap

Leden zijn zij die een functie vervullen in een organisatie, die een erkend marktbelang binnen de Nederlandse transport co-assurantie markt vertegenwoordigen.

Het ledental zal circa 100 zijn. Het bestuur streeft naar een representatieve verdeling ten aanzien van de vertegenwoordiging van de in aanmerking komende organisaties.

Kandidaat-leden worden door het bestuur uitgenodigd om lid te worden.

Nieuwe leden worden in een eerstvolgende bijeenkomst bekend gemaakt en voorgesteld.

Uitnodiging c.q. deelname is op persoonlijke titel, het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Vervanging door een ander persoon is niet mogelijk.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het bestuur namens het platform; het bestuur heeft het recht een
lidmaatschap te beeindigen indien de deelname naar de mening van het bestuur onvoldoende
wordt geacht.
c. door opzegging door het lid, schriftelijk aan de secretaris tenminste twee maanden voor de
aanvang van een nieuwe platformjaar;

Niettemin is onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende platformjaar.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van het platform bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden eventuele donaties, subsidies en/of sponsorgelden.

De geldmiddelen zullen worden aangewend voor de organisatie van de bijeenkomsten ten behoeve van de leden waarbij in principe de werkelijke kosten met een maximum van EUR 500,00 per bijeenkomst beschikbaar is.

Tevens zullen de werkelijke kosten van de internet site worden gedragen.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks in de maand januari in rekening gebracht. Eventuele aanpassingen van de contributie zullen uiterlijk in de maand oktober voorafgaand aan een nieuwe platformjaar worden bekendgemaakt.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit 2 leden niet zijnde bestuursleden. De leden worden door het bestuur benoemd waarbij deze benoeming geldt voor een termijn van maximaal twee jaar.

De taak van de kascommissie bestaat uit tenminste eenmaal per jaar en uiterlijk in de maand januari het controleren van de boeken van het platform. De commissie doet verslag van haar bevindingen tijdens de eerstkomende bijeenkomst

Bijeenkomsten

De doelstellingen worden bereikt door het organiseren van inleidingen en discussies tijdens periodiek te organiseren bijeenkomsten.

Er worden maximaal 6 bijeenkomsten per jaar gehouden (bij voorkeur de 2e maandag van een maand) waarvan er 1 in combinatie met een bijeenkomst in VNAB-verband.

Iedere bijeenkomst wordt door de deelnemende leden georganiseerd op een door de leden zelf (in overleg met het bestuur) aan te wijzen geschikte locatie.

1 maand voorafgaand aan de bijeenkomst dient het programma met het bestuur te worden afgestemd.
2 weken voorafgaand zal het bestuur het verwachte aantal deelnemers aan de organisatoren bekend maken.

Statutenwijziging

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit in een algemene vergadering, waartoe de leden worden opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Tot wijziging van de statuten kan in een algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

De statutenwijziging treedt direct na besluitvorming conform sub 2. in werking en wordt schriftelijk aan de leden bevestigd.

Meer weten?